วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แผนผัง Mind Map
การแสดงระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการตัดสินใจ


ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการตัดสินใจ แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ
1.องค์ประกอบสารสนเทศแบ่งออกเป็น 5 ชนิด
  1) ฮาดร์แวร์
  2) ซอฟแวร์
  3) ข้อมูล
  4) บุคลากร
  5) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.เทคโนโลยีเพื่อการตัดสินใจ
  1) เทคโนโลยีการตัดสินใจของบุคคล
  2) เทคโนโลยีการตัดสินใจของกลุ่ม
  3) เทคโนโลยีการตัดสินใจขององศ์กร
3.เครื่องคอมพิวเตอร์มี 3 หน่วยดังนี้
  1) เม้าส์
  2) CPU
  3) เครื่องพิมพ์
4.เทคโนโลยีการตัดสินใจ
  1) ระบบสารสนเทศประมวลการทำงาน
  2) ระบบสารสนเทศสำนักงาน
ภาพแห่งความประทับใจของโรงเรียน


น้องแสดงเก่งสร้างความฮาให้ทุกคนดูและหัวเราะ